Виминацијум открио нове тајне Остава сребрног новца

315

Ове године, од мноштва локација на целој површини нако јој се налазио град и за које се зна да крију некуод тајни Виминацијума, стручњаци сусеопределилизаистраживање Принципијума, односно Војнекоманделегијског каструмана Виминацијуму. И испоставилоседајетобиладобраодлука. Текштосукрамповиотворилиповршину, вреднонаслеђејепочелодаизлазинасветлодана.И даВиминацијумнаставидапричасвоју, засаданеиспричанупричу. – Принципиј, штаб легије, централнијеобјекатусвакомлегијскомлогоруиједаноднајвећих –кажеМишкоКораћ, директорАрхеолошкогинститута САНУ и руководилацпројекта„Виминацијум”. – Смештасепоправилуусредишњемделуутврђења,непосредноузраскрсницудвеглавнеулицекојеспајајутриодукупночетирикапијелогора. Изпринципијалегат, командантлегије,састотинуофицирауправљаакцијама и руководиримскимјединицама, пешадијскимикоњичким. Уобјекту,којије,премаиницијалнимископавањимаирезултатимагеофизичкихснимањадимензијаоднајмање 70…Original Article