PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU

100


VIŠI sud u Beogradu i to sudija Sanja Agatonović, kao sudija pojedinac, u parnici tužilje Roskić Jasmine, iz Beograda, čiji je punomoćnik Vladan Vukčević, protiv prvooptuženog NID Kompanija "Novosti" a.d. Beograd, i drugooptuženog Radomira Dmitrovića, odgovornog urednika "Večernjih novosti", čiji je zajednički punomoćnik Vladimir Petrović, radi nadoknade štete, vrednost spora 150.000 dinara, doneo je po usmenoj i javnoj glavnoj raspravi održanoj 30. 5. 2019. godine, u prisustvu punomoćnika tužilje i tuženihOriginal Article