PCI: Potrebna saradnja medija u Srbiji i na Kosovu u borbi protiv trgovine ljudima

11


Medijima je u borbi protiv trgovine ljudima i nasilja u porodici potrebno umrežavanje, razmena informacija i ostvarivanje saradnje, osnovna je poruka treninga koji je održan u organizaciji Centra za mir i toleranciju iz Prištine (CPT) u partnerstvu sa Romskim centrum za demokratiju iz Bujanovca (RCD), a uz podršku Inicijative za mirne promene (Peaceful Change Initiative – PCI).Trening u okviru projekta Preko-granična saradnje u sprečavanju trgovine ljudima i nasilja u porodici, obuhvatio je medije sa Kosova i Srbije sa ciljem da se novinari obuče da prepoznaju trgovinu ljudima i nasilje u porodici kao važnu temu i samim tim postave i kao jedan od prioriteta kada se do takvih informacija dode, saopštio je PCI.Obuka je obuhvatila upoznavanje i razradu tema kao sto su Proaktivna uloga novinara u razumevanju konteksta trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja; dekonstrukcija predrasuda i stereotipa; uloga medija u kreiranju društvenih stavova i vrednosti; komunikacija sa žrtvama i poželjna terminologija za izveštavanje; razumevanje nasilja i zlostavljanja u digitalnom okruženju.Osnovni cilj tih aktivnosti je da se mediji na Kosovu i u Srbiji, posebno u opštinama Bujanovac, Preševo, Ranilug i Parteš, povežu i naprave saradnju u svrhu razmene informacija i ranog uzbunjivanja nadležnih organa i institucija o trgovini ljudima i nasilja …Original Article